VERWERKERSOVEREENKOMST IMENDI DATA B.V.

VERWERKERSOVEREENKOMST IMENDI DATA B.V.

Versie 1.2 – april 2023


PARTIJEN:

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van
Persoonsgegevens die IMENDI Data B.V. gevestigd aan de Kroevenlaan 31 te Roosendaal (4707 BJ),
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82579407 (hierna: Verwerker) uitvoert
ten behoeve van de Contractant aan wie zij Diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).


OVERWEGINGEN:

 1. De Verwerkersovereenkomst is gesloten in het kader van het leveren van een Dienst van de
  Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, ter uitvoering van een Overeenkomst of meer
  gesloten overeenkomsten. Deze Overeenkomst of deze overeenkomsten gezamenlijk wordt of
  worden hierna als “de Hoofdovereenkomst” aangeduid.
 2. Verwerkersverantwoordelijke Persoonsgegevens bij Verwerker aanbiedt of in de online Diensten
  van de Verwerker vastlegt/ uploadt.
 3. Verwerker bij het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst de Persoonsgegevens verwerkt in de zin
  van artikel 4 lid 1 van de AVG waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is en blijft.
  Tot die gegevens behoren Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (EU 2016/679), hierna de “AVG”.
 4. Verwerker hierbij wordt aangemerkt als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG.
 5. Verwerkingsverantwoordelijke hierbij wordt aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke in de
  zin van artikel 4 lid 7 van de AVG.
 6. Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de na te
  komen, voor zover die binnen zijn macht ligt.
 7. De AVG aan de Verwerkersverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat
  Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische
  beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 8. De AVG daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om toe te zien op de
  naleving van die maatregelen.
 9. Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG, de voorwaarden van de verwerking
  van deze Persoonsgegevens in deze Verwerkersovereenkomst, vastleggen.

OVEREENKOMST:


1 Toepassingsgebied
  1. Deze Overeenkomst, hierna te noemen Verwerkersovereenkomst, is van toepassing voor
   zover bij het leveren van de Diensten onder de Hoofdovereenkomst een of meer
   verwerkingen plaatsvinden die zijn opgenomen in Bijlage 1.
  2. De verwerkingen van Bijlage 1 die bij het leveren van de Diensten plaatsvinden, worden
   hierna: “de Verwerkingen” genoemd. De Persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt: “de
   Persoonsgegevens”.
  3. Alle begrippen in deze Verwerkersovereenkomst hebben de betekenis die daar in de AVG aan
   wordt gegeven.
  4. Indien meer en andere Persoonsgegevens in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke
   worden verwerkt of indien anders wordt verwerkt dan in dit artikel omschreven, geldt deze
   Verwerkersovereenkomst zoveel mogelijk ook voor die verwerkingen.
  5. Met betrekking tot de verwerking van bepaalde gegevens van de eindgebruikers, is Verwerker
   zelf (mede)verantwoordelijke. Het gaat met name om de contactgegevens en andere
   gegevens van de Eindgebruiker die Verwerker nodig heeft om de Hoofdovereenkomst uit te
   voeren.
  6. De volgende bijlage maakt onderdeel uit van deze Verwerkersovereenkomst: Bijlage 1 De
   Verwerkingen, de Persoonsgegevens en de bewaartermijnen;
2 Doeleinden verwerking
  1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in
   opdracht van de Verwerkersverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking
   zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Verwerkersovereenkomst.
  2. De Persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de Verwerkersovereenkomst
   worden verwerkt en de categorieën Betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen
   in bijlage 1.
   Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enige ander doel verwerken dan door
   Verwerkersverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkersverantwoordelijke zal Verwerker op
   de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze
   Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
  3. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat een register bijhouden wordt van de onder
   deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkersverantwoordelijke
   vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet
   juist naleven van de registerplicht.
3 Verplichtingen Verwerker
  1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor
   naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van
   Persoonsgegevens door Verwerker.
  2. Verwerker zal Verwerkersverantwoordelijke, op diens verzoek en binnen een redelijke
   termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen
   onder deze Verwerkersovereenkomst.
  3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien,
   gelden voor degene die de Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de Verwerker.
  4. Het verwerken van de Persoonsgegevens zal nimmer met zich meebrengen dat de databases
   van Verwerker worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van
   Verwerkersverantwoordelijke.
4 Verdeling van verantwoordelijkheid
  1. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een semigeautomatiseerde omgeving.
  2. Verwerkingsverantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over de
   Persoonsgegevens. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet zelf
   verwerkt met gebruikmaking van de systemen van Verwerker, verwerkt Verwerker uitsluitend
   op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. De
   hoofdovereenkomst geldt als een generieke instructie ter zake.
  3.  De Verwerkingen geschieden uitsluitend in het kader van de Hoofdovereenkomst. Verwerker
   verwerkt Persoonsgegevens niet anders dan in de Hoofdovereenkomst voorzien. Met name
   gebruikt de Verwerker de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden.
  4. Verwerkersverantwoordelijke staat ervoor in dat alle Persoonsgegevens als omschreven in
   Bijlage 1 onder ‘Categorie B: Relaties (Betrokkenen) van Verwerkersverantwoordelijke’ mogen
   worden aangeleverd en dat Verwerker deze mag verwerken in haar opdracht.
  5. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in artikel 2 genoemde doeleinden de
   wettelijke grondslag, zoals bedoeld in, maar niet beperkt door de AVG aanwezig is.
  6. Verwerkersverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot
   verwerking van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet
   onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
5 Beveiligingsmaatregelen
  1. Verwerker neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die op grond
   van de AVG en in het bijzonder op grond van artikel 32 AVG 1 van haar worden geëist.
  2. Verwerker draagt ervoor zorg dat haar werknemers die bij Verwerker deelnemen aan de
   Verwerkingen zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting ter zake van de
   Persoonsgegevens.
6 Datalekken
  1. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere “inbreuk in verband met Persoonsgegevens” als bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG 2 . Zo’n inbreuk wordt hierna: “Datalek” genoemd.
  2. Verwerker verschaft Verwerkingsverantwoordelijke tijdig alle informatie die zij bezit en die
   nodig is om aan de verplichtingen uit artikel 33 AVG 3
   te voldoen. Verwerker verschaft de
   betreffende informatie overigens zo snel mogelijk in een door Verwerker te bepalen gangbaar
   formaat.
  3. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke over een Datalek niet op de hoogte indien
   het aanstonds duidelijk is dat dat Datalek geen risico inhoudt voor de rechten en vrijheden
   van natuurlijke personen. Indien er ruimte is voor twijfel daaromtrent, meldt Verwerker het
   Datalek wel aan de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde deze in staat te stellen omtrent
   een eventuele melding van het Datalek een eigen oordeel te vormen. Verwerker zal álle
   inbreuken, ook die niet aan de Verwerkingsverantwoordelijke gemeld hoeven te worden,
   documenteren en die documentatie eenmaal per kwartaal aan Verwerkingsverantwoordelijke
   verstrekken.
  4. Het is uitsluitend aan Verwerkingsverantwoordelijke te bepalen of een bij Verwerker
   geconstateerd Datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan
   betreffende Betrokkenen.
7 Inschakeling sub verwerkers
  1. Verwerker maakt gebruik van sub verwerkers. Verwerker is niet gerechtigd bij de Verwerking
   een derde als sub verwerker in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
   van Verwerkingsverantwoordelijke. Toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan ook
   betrekking hebben op een bepaalde soort derden. Bij ondertekening van dit document, geeft
  2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke zijn toestemming geeft, draagt Verwerker ervoor zorg
   dat de betreffende derde een contract sluit waarin hij zich tenminste houdt aan dezelfde
   wettelijke verplichtingen en de eventuele aanvullende verplichtingen uit deze
   Verwerkersovereenkomst als die Verwerker heeft.
  3. Ingeval de toestemming betrekking heeft op een bepaalde soort derden, licht Verwerker
   Verwerkingsverantwoordelijke in over de door hem ingeschakelde sub verwerkers.
   Verwerkingsverantwoordelijke kan dan bezwaar maken tegen toevoegingen of vervangingen
   met betrekking tot de sub verwerkers van Verwerker.
8 Geheimhoudingsplicht
  1. Verwerker houdt de Persoonsgegevens geheim. Verwerker draagt ervoor zorg dat de
   Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. Onder derden
   wordt ook het personeel van Verwerker begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat zij
   kennisnemen van de Persoonsgegevens. Dit gebod geldt niet indien in deze
   Verwerkersovereenkomst anders is bepaald en/of voor zover een wettelijk voorschrift of
   vonnis tot enige bekendmaking verplicht.
  2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van ieder verzoek tot
   kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de
   Persoonsgegevens, in strijd met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.
9 Bewaartermijnen en wissen
  1. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van de bewaartermijnen
   met betrekking tot de Persoonsgegevens. Voor zover Persoonsgegevens onder controle van
   de Verwerkingsverantwoordelijke zijn (bijvoorbeeld in het geval van online services) wist hij
   die zelf tijdig.
  2. Verwerker zal de Persoonsgegevens binnen dertig dagen na het einde van de
   Hoofdovereenkomst wissen of, naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, aan deze
   overdragen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader
   van (wettelijke) verplichtingen van Verwerker, dan wel indien Verwerkingsverantwoordelijke
   verzoekt Persoonsgegevens langer te bewaren en Verwerker en
   Verwerkingsverantwoordelijke over de kosten en overige voorwaarden van dat langere
   bewaren overeenstemming bereiken, dit laatste onverminderd de verantwoordelijkheid van
   Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Een
   eventuele overdracht aan de Verwerkingsverantwoordelijke geschiedt op kosten van de
   Verwerkingsverantwoordelijke.
  3. Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat het wissen in het
   voorgaande lid bedoeld heeft plaatsgevonden. Verwerkingsverantwoordelijke kan op eigen
   kosten een controle laten uitvoeren of dat inderdaad is gebeurd. Artikel 10 van deze
   Verwerkersovereenkomst is van toepassing op die controle. Verwerker zal voor zover nodig
   alle subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens op de
   hoogte stellen van een beëindiging van de Hoofdovereenkomst en zal hen instrueren te
   handelen zoals hierin bepaald is.
  4. Tenzij partijen anders afspreken, draagt Verwerkingsverantwoordelijke zelf zorg voor een back
   up van de Persoonsgegevens.
10 Rechten van Betrokkenen
  1. Indien Verwerkingsverantwoordelijke zelf toegang heeft tot de Persoonsgegevens voldoet hij
   zelf aan alle verzoeken van de Betrokkenen met betrekking tot de Persoonsgegevens.
   Verwerker zal eventueel door Verwerker ontvangen verzoeken onverwijld aan
   Verwerkingsverantwoordelijke doorgeven.
  2. Alleen voor zover het in het voorgaande lid bedoelde niet mogelijk is, zal Verwerker zijn
   volledige en tijdige medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke om:
   (i) na goedkeuring van en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Betrokkenen
   toegang te laten krijgen tot de hun betreffende Persoonsgegevens,
   (ii) de Persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren,
   (iii) aan te tonen dat de Persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect
   zijn (of, ingeval Verwerkingsverantwoordelijke het er niet mee eens is dat de
   Persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de Betrokkene de
   Persoonsgegevens als incorrect beschouwt)
   (iv) de betreffende Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke dan wel aan een
   door de Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen derde te verstrekken in een
   gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en
   (v) Verwerkingsverantwoordelijke anderszins in de gelegenheid te stellen om aan zijn
   verplichtingen onder de AVG of aan andere toepasselijke wetgeving op het gebied van
   verwerking van de Persoonsgegevens te voldoen.
  3. Verwerker mag voor de in het voorgaande lid genoemde medewerking redelijke kosten bij
   Verwerkersverantwoordelijke in rekening brengen.
11 Aansprakelijkheid
  1. Verwerkingsverantwoordelijke draagt, onder meer, de verantwoordelijkheid en is uit dien
   hoofde volledig aansprakelijk voor (het gestelde doel van) de Verwerkingen, het gebruik en de
   inhoud van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de duur van de opslag van de
   Persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de daartoe gehanteerde middelen.
  2. Verwerker is jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk zoals bepaald in de
   Hoofdovereenkomst.
12 Controle
  1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de bepalingen van deze
   overeenkomst eenmaal per jaar op eigen kosten te laten controleren door een onafhankelijke
   registeraccountant of registerinformaticus.
  2. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is
   om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen in artikel 28 AVG. Indien de door de
   Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde een instructie geeft die naar mening van
   de Verwerker inbreuk oplevert op de AVG dan stelt de Verwerker de Verantwoordelijke
   daarvan onmiddellijk in kennis.
  3. Het onderzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal zich altijd beperken tot de systemen van
   Verwerker die voor de Verwerkingen worden gebruikt. Verwerkingsverantwoordelijke zal de
   bij de controle gevonden informatie geheimhouden en alleen gebruiken om de naleving door
   Verwerker van de verplichtingen uit deze overeenkomst te controleren en de informatie of
   delen daarvan zo snel als kan wissen. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat
   eventuele ingeschakelde derden deze verplichtingen ook op zich nemen.
13 Overige bepalingen
  1. Wijzigingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze tussen
   partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Partijen zullen deze Verwerkersovereenkomst aanpassen aan gewijzigde of aangevulde
   regelgeving, aanvullende instructies van de relevante autoriteiten en voortschrijdend inzicht
   in de toepassing van de AVG (bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, jurisprudentie of
   rapporten), de introductie van standaardbepalingen en/of andere gebeurtenissen of inzichten
   die een dergelijke aanpassing nodig maken.
  3. Deze Verwerkersovereenkomst duurt zolang de Hoofdovereenkomst duurt. De bepalingen van
   deze Verwerkersovereenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van deze
   Verwerkersovereenkomst en voor zover die bedoeld zijn het einde van deze
   Verwerkersovereenkomst te overleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren onder
   meer, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent geheimhouding en geschillen.
  4. Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  5. Partijen zullen hun geschillen verband houdende met deze Verwerkersovereenkomst
   uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Amsterdam.

Bijlage 1 – Specificaties Persoonsgegevens en Betrokkenen

Persoonsgegevens die partijen verwachten te verwerken Verwerker zal in het kader van de
Hoofdovereenkomst in opdracht van Verwerkeringsverantwoordelijke, de volgende
Persoonsgegevens verwerken van Verwerkingsverantwoordelijke, en van de door
Verwerkingsverantwoordelijke nader bepaalde relaties (Betrokkenen):


Categorie A: Verwerkingsverantwoordelijke (afnemer Dienst)

Bedrijfsnaam
Factuuradres
Algemeen e-mailadres
Algemeen telefoonnummer
URL
Initialen/ voornaam contactpersoon
(tussen- achtervoegsel)
Achternaam
Functie en/ of verantwoordelijkheidsgebied
(direct e-mailadres)
(direct telefoonnummer)


Categorie B: Relaties (Betrokkenen) van Verwerkersverantwoordelijke Bedrijfsnaam

Postbus en/ of vestigingsadres
Algemeen e-mailadres
Algemeen telefoonnummer
URL
Initialen/ voornaam contactperso(o)n(en)
(tussen- achtervoegsel)
Achternaam
Functie en/ of verantwoordelijkheidsgebied
Verwerkersverantwoordelijke staat ervoor in dat uitsluitend de voor Verwerker noodzakelijke
Persoonsgegevens worden verstrekt.


Bijlage 2 – Sub verwerkers/categorieën van sub verwerkers

Vimexx B.V.
Vondellaan 47
2332AA Leiden
Categorie: Hosting
Ocean BI BV
Laan van Chartroise 166c
3552 EZ Utrecht
info@oceanbi.com
Tel: 088 028 0842
Categorie: Development

 1. Betreffende Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de
  Betrokkene.
 2. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
  leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
  doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
 3. Melding van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit.
  Verwerkingsverantwoordelijke zijn toestemming voor het inschakelen van de sub
  verwerkers(s) zoals vermeldt in Bijlage II.
Call us now