Privacyverklaring

Privacy Statement IMENDI Data B.V.

IMENDI Data B.V. is gevestigd op Kroevenlaan 31 te Roosendaal (4707BJ). Om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met geldende privacywetgeving handelen, hebben wij een Privacy Officer aangesteld: Wilma Pranger. Voor vragen met betrekking tot privacy kun je per e-mail contact met haar opnemen via wilma.pranger@imendi.nl.

Dit Statement is van toepassing op onze verwerking van gegevens van klanten of hun medewerkers die onze dienst gebruiken (categorie a) of personen die wij benaderen om klant te worden (categorie b).

IMENDI Data is een Business Intelligence dienstverlener gericht op de B2B sector. In de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij maken in de verwerking daarvan onderscheid tussen twee categorieën.

Categorie 1 – persoonsgegevens van IMENDI Data klanten

Klanten van IMENDI Data laten hun eigen (klant)data door IMENDI Data analyseren. Onder die door klanten aangeleverde data kunnen ook persoonsgegevens aanwezig zijn. In dit geval treedt IMENDI Data op als Verwerker.

Categorie 2 – persoonsgegevens van IMENDI Data relaties

In het kader van de uitvoering van overeenkomsten met klanten en het optimaliseren van onze dienstverlening verwerken we (persoons)gegevens van onze klanten en relaties.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens waaronder ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Wij accepteren geen opdrachten waarvoor de verzameling van bijzondere persoonsgegevens nodig is.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens en welke zijn dat?

Wanneer je onze dienstverlening gebruikt (categorie a)

a)  Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomst

Wanneer jouw bedrijf een dienst bij ons als klant afneemt, verwerken wij jouw bedrijfsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen. Als je een eenmanszaak hebt, kan het zijn dat jouw bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens bevatten (als je bijvoorbeeld kantoor houdt op je woonadres).

Ook verwerken wij persoonsgegevens van jou, je werknemers of medewerkers om hen in staat te stellen onze dienst te gebruiken, of als onze klantenservice je of hen te woord staat.

Voor dit doel verwerken wij contactgegevens van onze klanten, zoals adres, telefoonnummer en e- mailadres, en persoonsgegevens van onze gebruikers, zoals naam en direct e-mail adres. Wij beperken ons tot informatie die noodzakelijk is om onze overeenkomst goed en naar tevredenheid van jou als klant te kunnen uitvoeren.

Wij verrichten deze verwerking op de grondslag van ‘uitvoering van overeenkomst’.

In sommige gevallen verwerken we gegevens van klanten ook om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld belastingwetgeving. In die gevallen moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.

Wij doen dit dan op de grondslag van ‘wettelijke verplichting’.

b)  Voor het monitoren van het gebruik van onze dienstverlening

Ook verwerken we persoonsgegevens om het gebruik van onze diensten te monitoren. Dat doen we deels om met die informatie onze diensten nog beter te laten functioneren en jou bepaalde nieuwe functionaliteiten van onze diensten aan te bieden.

Voor dit doel verwerken we persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd door de functionaliteiten die je hebt gebruikt op onze website en de technische gegevens van jouw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die je gebruikt, de pagina’s die je
op onze website hebt bezocht, je klik- en surfgedrag en lengte van jouw sessies.

Wij doen deze verwerking op de grondslag van ‘gerechtvaardigd belang’. Het gebruik van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven is namelijk noodzakelijk voor het kunnen leveren van een optimale dienstverlening aan onze klanten en gebruikers, en het
beschermen daarvan. Daarbij hebben we verschillende maatregelen genomen om de inbreuk op de privacy van onze gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar deze onvermijdelijk is, deze impact te beperken, zoals de maatregelen die hierna in dit Privacy Statement worden beschreven.

Wanneer je onze dienstverlening (nog) niet gebruikt (categorie b)

Ook als je nog geen klant bij ons bent, maar wel interesse hebt in onze dienstverlening en daartoe bijvoorbeeld een formulier hebt ingevuld via onze websites, registreren we jouw gegevens. Daaronder kunnen ook persoonsgegevens zijn, zoals IP-adres. Daartoe gebruiken we ook cookies, zie verderop in dit Privacy Statement.

Ook verwerken we de persoonsgegevens van potentiële klanten in ons klantcontact om met hen. De gegevens halen we uit openbare bronnen en onze eigen marketing database. Aanvullende informatie krijgen wij van betrokkene in gesprekken die wij voeren met contactpersonen bij de betreffende organisatie.

Alle informatie, zowel van bestaande klanten (categorie a) als mogelijk toekomstige relaties (categorie b) die we gebruiken in onze eigen marktbewerking slaan we op in ons CRM. Wij gebruiken die informatie om jou geschikte aanbiedingen te kunnen doen en om jou (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te kunnen sturen, evenals het verlenen van klantenservice en het uitvoeren van accountbeheer. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. Daarnaast gebruiken we interne rapportages/dashboards om op geaggregeerd niveau status en voortgang van marktbewerking te bewaken.

Als wij je benaderen met gepersonifieerde marketing doen wij dat altijd pas nadat je daarover vooraf duidelijk bent geïnformeerd en daarvoor ook expliciet toestemming hebt gegeven. Die toestemming kan je ook altijd weer intrekken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor niet-gepersonifieerd beheer en marketing baseren wij ons op de grondslag van gerechtvaardigd belang’.

Je hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens, in dat geval kan je contact met ons opnemen via wilma.pranger@imendi.nl

Cookies

Indien je onze website www.imendi.nl bezoekt, verzamelen wij ook jouw persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die gegevens over jouw bezoek opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op onze site bent gekomen, hoe je op de site hebt genavigeerd en welke informatie voor jou interessant was.

Rechten van betrokkenen

De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten.

  • Informatie en inzage

           Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken en we kunnen toelichten met welk doel IMENDI Data dat doet.

  • Wijziging

Indien de persoonsgegevens die IMENDI Data van je geregistreerd heeft onjuist zijn en je deze wilt aanpassen, kun je dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e- mailadres.

  •  Vergetelheid

Je hebt het recht ons de persoonsgegevens die wij van je hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

  • Beperking

Indien je vindt dat IMENDI Data de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kun je die verwerking laten beperken. Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.

  • Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketing of CRM gaat, zullen we die verwerking van je persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.

  • Portabiliteit

Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen kun je hiertoe een verzoek bij IMENDI Data indienen.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

Het recht om je gegevens uit te laten sluiten voor geautomatiseerde individuele besluitvorming. Met andere woorden, het recht op een menselijke blik bij besluitvorming.

Om jouw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, kun je contact met ons opnemen met ons op via e-mail via wilma.pranger@imendi.nl.  Voor een correcte afhandeling, dien je een kopie van je geldige
legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van jouw organisatie of van de organisatie waar je werkzaam bent toe te voegen. Met de KopieID app van de Rijksoverheid kan je eenvoudig een veilige kopie van je identiteitsbewijs maken en hoeft IMENDI Data geen aanvullende persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een BSN, van jou te verwerken.

Naast bovenstaande rechten heb je ook het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Hoe wordt de bescherming van jouw persoonsgegevens gewaarborgd?

IMENDI Data heeft waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Wij hebben technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige
verzameling) of verdere verwerking.

Hoe zorgt IMENDI Data dat jouw persoonsgegevens juist zijn?

We hechten er vanzelfsprekend veel waarde aan dat de gegevens die we van jou verwerken juist zijn. Mocht je gegevens signaleren die onjuist zijn dan horen we dat natuurlijk graag via wilma.pranger@imendi.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kan je deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief dan kun je jouw verzoek tot uitschrijving sturen naar wilma.pranger@imendi.nl.

 

Bewaartermijnen

  • Klanten

De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

  • Organisaties

Met het oog op een minimale gegevensverwerking bewaren wij de gegevens van organisaties niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelen.

 IMENDI Data als verwerker

Voor wat betreft de persoonsgegevens die onze klanten bij ons aanbieden of in onze online diensten vastleggen, dient IMENDI Data te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die wij aangaan met onze klanten voor diensten vind je op https://www.imendi.nl/verwerkersovereenkomst/.

In situaties waar branche specifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze Verwerkersovereenkomst, kan een individuele verwerkersovereenkomst worden opgesteld.

Wijzigingen

IMENDI Data zal haar privacy statement aan de hand van wijzigingen in de wet updaten. Kijk daarom regelmatig op onze website of je nog helemaal op de hoogte bent.

Call us now