Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023

Definities 

 1. Imendi Data: Imendi Data BV, gevestigd te Roosendaal onder KvK nr. 82579407. 
 2. Opdrachtgever: degene met wie Imendi Data een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: Imendi Data en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens  Imendi Data. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk  zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene  voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Imendi Data zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders  vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in  het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan  vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en  schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Imendi Data zich het  recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding  in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Imendi Data hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige  kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij  uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 1. Alle prijzen die Imendi Data hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die  anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Imendi Data te allen tijde wijzigen. 
 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Imendi Data vastgesteld op  grond van de werkelijk bestede uren. 
 3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Imendi Data, geldend voor  de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is  overeengekomen. 
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Imendi Data een totaalbedrag zijn  overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een  vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 5. Imendi Data is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Imendi Data de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht  om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met  10% uitkomt. 
 8. Imendi Data heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Imendi Data prijsaanpassingen meedelen aan de  opdrachtgever. 
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Imendi Data op te zeggen indien hij  niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Imendi Data  gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij  een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten  en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Imendi Data. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor  buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Imendi Data zijn verplichtingen  opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de  opdrachtgever, zijn de vorderingen van Imendi Data op de opdrachtgever onmiddellijk  opeisbaar. 
 6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door  Imendi Data, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Imendi Data te betalen. 

Opschortingsrecht 

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst  voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening 

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een  vordering op dienstverlener. 

Verzekering 

 1. De opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en  verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal
 2. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende  overeenkomst 
 3. zaken van die bij de opdrachtgever aanwezig zijn 
 4. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 5. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Imendi Data de polis van deze verzekeringen ter inzage.  

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan,  bevat deze voor Imendi Data enkel een inspanningsverplichting en dus geen  resultaatsverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Imendi Data voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig  de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Imendi Data heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te  laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk  akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Imendi Data tijdig kan  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Imendi Data tijdig kan beginnen  aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten  en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever. 

Informatieverstrekking door de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de  correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze  beschikbaar aan Imendi Data. 
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden  afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 1. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Imendi Data de betreffende  bescheiden. 
 2. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door redelijkerwijs verlangde  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de  overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en  extra uren voor rekening van de opdrachtgever. 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen Imendi Data en de opdrachtgever betreffende een dienst of  diensten wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst  iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst  stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de  overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één)  maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij  overschrijding van deze termijn moet de opdrachtgever Imendi Data schriftelijk in gebreke  stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

 1. De opdrachtgever of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor  bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst  opgezegd worden door de opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van 3  maanden. 
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst  opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één)  maand. 
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan,  dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. 

Intellectueel eigendom 

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle  intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,  tekeningen- en modellen recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers  met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes,  etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming  van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of  op andere wijze worden gebruikt. 
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter  beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in  ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de  bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken  zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te  leggen van de strekking van deze bepaling. 

Geheimhouding 

 1. De opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van ontvangt  geheim. 
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende waarvan de opdrachtgever weet of  redelijker wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan  verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen. 
 3. De opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2  genoemde informatie ook geheim houdt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 • Die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later  openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de  geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever 
 • Die door de opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende  overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of  over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve  van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
 2. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 
 3. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 
 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag  voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke  procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan  de overige rechten van Imendi Data waaronder zijn recht om naast de boete  schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de  door geleverde producten en/of diensten.

Klachten 

 1. De opdrachtgever dient een door Imendi Data geleverd product of verleende dienst zo  spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Imendi  Data daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van  de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Imendi Data uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de  tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Imendi Data in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst  tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet  toe leiden dat Imendi Data gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten  dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Imendi Data. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Imendi Data  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever 

 1. Als Imendi Data een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgever, is ieder van  hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die  overeenkomst aan verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid 

 1. Imendi Data is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien  en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Imendi Data aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor  directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een  overeenkomst. 
 3. Imendi Data is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien Imendi Data aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat  door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de  aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

 1. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Imendi Data vervalt in elk geval 12  maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.  Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Imendi Data  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,  gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Imendi Data niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,  dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Imendi Data in verzuim is. 
 3. Imendi Data heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de  opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt,  dan wel indien Imendi Data kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede  grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal  kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming  van Imendi Data in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Imendi Data kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie,  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in  redelijkheid niet van Imendi Data kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en  overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer virussen, stakingen,  overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Imendi Data 1 of meer verplichtingen  naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat  Imendi Data er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd,  mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 5. Imendi Data is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook  niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de  inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de  overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Imendi Data is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Imendi Data zoveel mogelijk vooraf met de  opdrachtgever bespreken. 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan  derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Imendi  Data. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel  3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht 

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom  van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die  tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken  terugnemen. 
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,  heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het  overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeiserverzuim. Een  verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen. 
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te  verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet  conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan  niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de  verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Intellectueel eigendom 

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle  intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,  tekeningen- en modellen recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers  met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes,  etc.
 1. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming  van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of  op andere wijze worden gebruikt. 
 2. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter  beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in  ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de  bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken  zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te  leggen van de strekking van deze bepaling. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Imendi Data is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.bij gebreken 
Call us now